1. Ustanovení

- Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní
podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
- Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou
dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Kupní smlouva

- Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží.
Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) a všech souvisejících
poplatků (pokud není uvedeno jinak). Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou
zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu nebo herním portálu. Tímto ustanovením není omezena
možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
- Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o případných nákladech spojených s balením a
dodáním zboží. Pokud je zboží digitálního charakteru a není prodáváno na fyzickém nosiči, náklady
spojení s balením a dodáním zboží jsou 0 Kč a nemusí již být dále uváděny (pokud není uvedeno
jinak).
- Pro objednání zboží kupující potvrdí souhlas s obchodními podmínkami a dle vybraného způsobu
platby platbu dokončí (při zvolení jiné platební metody, než je SMS, je kupující povinen uvést
správnou e-mailovou adresu na doručení potvrzení o úspěšném dokončení a zaplacení objednávky).
- Před odesláním platby a dokončením objednávky je kupující povinen si zkontrolovat veškeré zadané
údaje platby. U SMS plateb se jedná především o telefonní číslo a tvar odesílané SMS.
- V případě platby pomocí SMS prodávající odešle odpovědní SMS potvrzující úspěšné dokončení a
zaplacení objednávky, v případě využití jiné platební metody, než je SMS, prodávající odešle potvrzení
dokončení a zaplacení objednávky na e-mail kupujícího uvedený v uživatelském účtu nebo
objednávce.
- Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká úspěšným dokončením objednávky ze strany
kupujícího (tj. úspěšným dokončením platby – zaplacením objednávky).

- Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.
Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením
kupní smlouvy (především náklady na internetové připojení) si hradí kupující sám.

3. Předej zboží

- Při objednání digitálního produktu dodávaného bez fyzického nosiče – přidělení ranku, klíče či kosmetických úprav (dále jen „Výhody“) – dochází k dodání zboží ihned po zaplacení objednávky. V
případě nedodání zakoupených Výhod do 5 dnů od správného zaplacení objednávky má zákazník
nárok na podání reklamace objednávky.

- Kupující je povinen si uchovat potvrzení o platbě pro případnou pozdější reklamaci.
- Objednávka je nevratná, peníze se mohou vynahradit pouze odlišnými výhodami.

4. Cena zboží a platební metody.

- Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit
prodávajícímu způsoby uvedenými na webových stránkách.

- Prodávající se zavazuje na webových stránkách uvádět vždy aktuální informace o možnostech platby
a případných poskytovatelích jednotlivých platebních metod.

- Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit cenu prodávaného zboží bez předchozího
upozornění.
- Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat (pokud
není uvedeno jinak).

- Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv kupujícímu odebrat výhody v případě porušení Pravidel či
při případnému uzavření sítě OverShot.eu 

5. Odstoupení od kupní smlouvy

- Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze odstoupit od kupní
smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní
smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo které bylo po dodání nenávratně smíseno
s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal
a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové
nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, od kupní smlouvy o
dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči.

- Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek, či o jiný případ, kdy nelze od kupní
smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo
od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, ve kterém
je předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne
převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve
lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu sídla
společnosti, či na adresu elektronické pošty (e-mail) gooderyno@gmail.com. Prodávající však doporučuje
zasílat odstoupení od kupní smlouvy společně se zbožím, které je předmětem kupní smlouvy. 

6. Reklama

- Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně
závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až
2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších
předpisů).

- Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá
kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: Má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a
chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal, nebo které kupující
očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se zboží hodí k účelu, který
pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, zboží
odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení
určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo
hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

SEPSÁNO DNE 24.12 V 0:16 HODIN